96. با مطالعه ي فسيل ها چه اطلاعاتي مي توان به دست آورد؟
1) تعيين نوع محيط زندگي جانداران
2) تعيين قدمت لايه هاي رسوبي 
3) چگونگي پيدايش جانداران
4) همه ي موارد

97. سرخس ها و خزه ها در كدام دوران پديد آمدند؟ 
1) سنوزوئيك 
2) مزوزوئيك 
3) پالئوزوئيك 
4) پركامبرين

98. كدام ي كاز مطالب زير نادرست است؟ 
1) جهش به وجود آورنده ي تغييرات در جانداران و انتخاب طبيعي گسترش دهنده ي آن در جمعيت هاست. 
2) ماده ي اصلي سازنده كروموزوم ها، مولكول هاي DNA مي باشند 
3) وجود شباهت هاي ميان جانداران، نشانه ي وابستگي آن ها به يك ديگر است. 
4) محيط سبب پيدا آمدن انواع موجودات سازگارتر مي شود

99. با توجه به نوع فسيل و نوع آب و هوا كدام يك درست نمي باشد؟ 
1) فسيل ماموت ← آب و هواي سرد و قطبي 
2) فسيل سرخس ← آب و هواي گرم و مرطوب 
3) فسيل دايناسور ← آب هاي گرم ، شور و عميق 
4) فسيل مرجان ← آب هاي گرم، شور و كم عمق

100. قديمي ترين فسيل يافت شده مربوط به كدام گروه از جانداران مي باشد؟ 
1) آغازيان 
2) باكتري ها 
3) شكم پايان 
4) بندپايان

101. كدام يك حاصل برخورد دو ورقه ي اقيانوسي مي باشد؟ (علوم اينفو)
1) رشته كوه هاي ميان اقيانوسي 
2) جزاير قوسي 
3) كوه هاي آتش فشاني روي قاره ها 
4) همه ي موارد

102 . كدام يك از مطالب زير نادرست است؟ 
1) هر جا آتش فشان هست زلزله نيز وجود دارد. 
2) حاصل دورشدن ورقه ها، گسترش كف اقيانوس ها مي باشد 
3) اختلاف چگالي بخش هاي نرم كره، عامل حركت ورقه هاست 
4) در محل برخورد ورقه ها، مرتباً سنگ كره ي جديد تشكيل مي شود.

103. كوه هاي آتشفشاني در اثر كدام حركت ورقه ها به وجود مي آيند؟ 
1) برخورد دو ورقه ي قاره اي 
2) برخورد دو ورقه ي اقيانوسي 
3) برخورد ورقه ي اقيانوسي و قاره اي 
4) دور شدن دو ورقه ي اقيانوسي

104. كدام يك از مطالب زير درست است؟ 
1) امروزه نظريه ي وگنر كاملاً مردود است 
2) همه ي ورقه هاي سنگ كره يك اندازه مي باشند 
3) طبق نظريه ي زمين ساخت ورقه اي، همه ي خشكي هاي امروزي از تجزيه يك قاره ي بزرگ به وجود آمده اند 
4) ضخامت ورقه هاي قاره اي بيشتر از ضخامت ورقه هاي اقيانوسي مي باشد

105. در كدام يك از حركت هاي ورقه ها نه تخريبي صورت مي گيرد و نه پوسته ي جديدي به وجود مي آيد؟ 
1) ورقه هاي واگرا 
2) ورقه هاي همگرا 
3) ورقه هاي لغزنده 
4) هيچ كدام(علوم اينفو)

106. دماي سطحي كدام يك از ستاره هاي زير بيشتر است؟ 
1) ستاره هاي زرد رنگ 
2) ستاره هاي قرمز رنگ 
3) ستاره هاي آبي رنگ 
4) دماي سطح همه ي ستاره ها با هم برابر است .

107. براي تعيين تركيب ستاره ها از كدام وسيله استفاده مي شود؟ 
1) تلسكوپ 
2) راديو تلسكوپ 
3) طيف نگار 
4) زاويه ياب

108. به اجرامي كه از جنس غبار، يخ ، مقداري گازهاي منجمد و تا حدي گلوله برف گل آلود هستند چه مي گويند؟ 
1) سيارك 
2) شهاب سنگ 
3) دنباله دار 
4) شهاب

109. كدام يك از ذرات پرانرژي خورشيد را منحرف كرده يا جذب مي كنند؟ 
1) لايه ي اوزون 
2) مگنتوسفر (علوم اينفو)
3) اتمسفر 
4) اثر گلخانه اي

110. سيارك ها در بين كدام دو سياره وجود دارند؟ 
1) زمين و مشتري 
2) زمين و مريخ 
3) مريخ و مشتري 
4) زهره و عطارد

111. به شكل هاي خيالي از جانوران و گياهان كه قدما براي مجموعه اي از ستارگان نزديك به هم در نظر مي گرفتند چه مي گويند؟ 
1) كهكشان 
2)صورت فلكي 
3) دب اكبر 
4) منظومه ي شمسي

112. كدام يك از سيارات زير درخشان ترين سياره ي منظومه ي شمسي مي باشد؟ 
1) عطارد 
2) زحل 
3)زهره 
4) مريخ

113. كدام يك از ويژگي هاي ذيل، (علوم اينفو)مربوط به خورشيد نمي باشد؟ 
1) قطر آن 110 برابر قطر زمين است 
2) منشأ گرماي آن تبديلات هسته اي هيدروژن به هليم مي باشد 
3) %95 حجم آن را co2 و ما بقي را بخار آب تشكيل مي دهد 
4) در سطح آن قسمت هاي سردتر و تيره رنگي به نام لكه هاي خورشيدي وجود دارد

114. كدام يك از سيارات زير بيش ترين قمر را دارد؟ 
1) زحل 
2) مشتري 
3) اورانوس 
4) زهره

115. به ترتيب طولاني ترين و كوتاه ترين روز كدام يك مي باشند؟ 
1) اول دي، اول فروردين 
2) آخر خرداد، آخر آذر 
3) اول دي، اول تير 
4) اول فروردين ، اول مهر 

********************

96. كدام يك از ماهيچه هاي زير غيرارادي مي باشد؟ 
1) بادبزني
2) دو بطني
3) ديواره يم معده
4) دو سر بازو

97. كدام يك از بافت هاي زير داراي رگ خوني نمي باشد و در صورت آسيب ديدن به كندي بهبود پيدا مي كند؟
1) ماهيچه اي 
2) غضروفي
3) خوني
4) استخواني

98. مفصل شانه از چه نوع مي باشد؟(علوم اينفو)
1) ثابت
2) نيمه متحرك
3) لولايي
4) متحرك

99. كدام يك از مفصل هاي زير ثابت مي باشد؟
1) مهره هاي كمر
2) آرنج
3) زانو
4) جمجمه

100. اگر استخوان پاي مرغي را ، در اسيد رقيق قرار دهيم، پس از چند روز ... 
1) استخوان در اسيد حل شده و از بين مي رود.
2) استخوان بدون اينكه شكل خارجي آن تغيير كند نرم مي شود
3) استخوان سخت و محكم مي شود زيرا پروتئين استخوان توسط اسيد حل مي شود و كلسيم آن باقي مي ماند .
4) پروتئين موجود در استخوان در اثر نفوذ اسيد به ژلاتين تبديل مي شود.

101. دستگاه استخوان بندي از كدام بافت يا بافت ها ساخته شده است؟
1) متراكم
2) اسفنجي
3) متراكم و اسفنجي
4) متراكم و پوششي

102. باتوجه به شكل ، چه نوع سيناپسي به وجود آمده است؟
1) اكسون ، دندريت
2) اكسون، ميون
3) اكسون، اكسون
4) دندريت ، اكسون

103. كدام يك از مطالب زير درست است؟(علوم اينفو)
1) پرده ي بيضي بين گوش مياني و گوش دروني قرار دارد
2) قسمت هاي مختلف زبان نسبت به مزه ها حساسيت يكسان دارند
3) سلول هاي استوانه اي بينايي براي تحريك شدن به نور زياد نياز دارند
4) براي تشخيص مزه فقط حس چشايي كافي مي باشد.

104. به ترتيب نوك و عقب زبان كدام يك از مزه ها را دريافت مي كنند؟
1) شيريني ، شوري
2) ترشي ، تلخي
3)شيريني، تلخي
4) شوري، ترشي

105 . سلول هاي تخصص يافته ي شنوايي در كدام قسمت قرار دارند؟
1) مجاري نيم دايره
2) بخش حلزوني
3) پرده صماخ
4) شيپور استاش

106. وقتي از اتاق تاريك به جاي پر نور مي رويم .....
1) قطر مردمك زياد مي شود
2) قطر مردمك كم مي شود
3) قطر عنبيه كم تر مي شود
4) قطر عنبيه زياد مي شود

107 . در افرادي كه دوربين هستند، .........
1) تصوير اشياي نزديك، روي لكه ي زرد تشكيل مي شود
2) تحدب عدسي كم شده است
3) با استفاده از عينك هايي با عدسي مقعر اصلاح مي گردد
4) تصوير اشياي دور، جلوي لكه ي زرد تشكيل مي شود


108. لكه ي زرد ...........
1) محل خروج عصب بينايي است
2) محل تشكيل تصوير بر روي شبكيه است
3) تنظيم كننده ي ميزان نور وارد شده به چشم است
4) تغيير دهنده ي قطر عدسي، براي تشكيل تصوير است

109. كدام يك از لايه هاي چشم(علوم اينفو) وظيفه ي تغذي ديگر لايه ها را به عهده دارد؟
1) شبكيه
2) صلبيه
3) مشيميه
4) قرنيه

110. هورمون رشد توسط كدام يك از غدد داخلي، ترشح مي شود و ترشح بيش از حد آن در دوران رشد موجب چه اختلالي مي شود؟
1) آدرنال ، ديابت
2) هيپوفيز، غول آسايي
3) غدد جنسي، آكرومگالي
4) هيپوفيز، كوتولگي

111. در جراحي قلب چنان چه ضربان قلب بيمار كاهش يابد بهتر است كدام هورمون را به خون او تزريق كنند؟
1) تيروكسين
2) هورمون رشد
3) آدرنالين
4) استروژن

112. كدام يك از غدد زير از اتلاف سديم جلوگيري مي كند؟
1) تيروئيد
2) فوق كليوي
3) پانكراس
4) تيموس

113. هورمون آدرنالين توسط كدام يك از غدد زير ترشح مي شود؟
1) تيروئيد
2) فوق كليوي
3) پانكراس
4) غدد جنسي

114. به افزايش حجم كدام يك از غدد زير، گواتر مي گويند؟
1) هيپوفيز
2) تيروئيد
3)لوزالمعده
4) فوق كليوي

115. غده لوزالمعده، كدام هورمون را ترشح مي كند و وظيفه ي آن چيست؟
1) آدرنالين، تنظيم مقدار كلسيم بدن
2) انسولين، تنظيم قند خون
3) تيروكسين، تنظيم قند خون
4) تستوسترون، تنظيم رشد بدن

 


نظرات شما عزیزان:

مهرنوش
ساعت15:38---19 تير 1393
من که قبول شدم
پاسخ: موفق باشی.......


هانیه
ساعت9:32---27 خرداد 1393
خیلی راحت بود ولی بازم ممنون

Mahnaz
ساعت22:37---15 خرداد 1393
بدنبود.ولی خیـــــــــــــــــــــــلی آســـــــــــــــون بود.بازم مقسی.؟؟!!...

ملودی
ساعت16:15---25 ارديبهشت 1393
ggoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo ooooooooooooooooooooooooooooodd

ne
ساعت10:41---17 ارديبهشت 1393
خیلی خوب بودن مخصوصا آخرش

حسن
ساعت20:26---24 فروردين 1393


حانیه
ساعت21:52---15 فروردين 1393
خوب بود

em
ساعت17:32---13 فروردين 1393
خوب بود انشا ا.. همه ما تو تیزهوشان قبول شیم


یه تیزهوشانی
ساعت12:12---10 بهمن 1392
ممنون خیلی راحت بودن

علی
ساعت15:35---27 دی 1392
خیلی ساده بود. ولی دستتون درد نکنه!

arshia
ساعت15:32---20 دی 1392
من تیزهوشان درس می خوانم به نظرم یکم ساده است .می خواستم برای امتحان ترم آماده بشم . سپاس گذارم

samira
ساعت17:36---6 دی 1392
خیلی عالی فقط لطفا جواب هم بگذارید .

MEEEEEEEEEEEEEE
ساعت19:01---5 دی 1392
موفق باشییییییییید تک تکتون

من
ساعت18:53---5 دی 1392
من که هفتمی ام از ششم همرو بلد بودم البته من تیزهوشانیم

ولی میسی:):):):):)


زهرا
ساعت21:08---2 دی 1392
سولاتون خیلی اسون بود لطفا سوال های سخت تر از این هم بذارید با تشکر http://olom20.loxblog.com/commenting/avatars/avatar17.jpg

kimia
ساعت10:24---28 آذر 1392
من خودم تیزهوشانم واسه ی آزمون های هماهنگ مون میخواستم ولی خیلی آسون بودن !
ولی بازم ممنون !


ye dokhmare khoooob
ساعت23:44---22 آذر 1392
tankes of million

ghazal
ساعت23:00---4 آبان 1392
عالییییییییی بود مرسی

مریم
ساعت21:20---23 مهر 1392
ممنون دمتون گرم

بی نام
ساعت18:36---18 مهر 1392
Thanks

بی نام
ساعت18:34---18 مهر 1392
Thanks

justin bieber
ساعت17:47---22 شهريور 1392
great....I LIKE IT.I am a singer from USA

امیر
ساعت2:25---30 مرداد 1392
عالی بود :):):):):):)

عاشق بی پناه
ساعت21:01---17 ارديبهشت 1392
اگه به این اسونی باشه همه قبولیم.ایشالا:)

توسکا
ساعت20:53---17 ارديبهشت 1392
اینا که خیلی آسونن اگه همه ی سوالات به همین راحتی باشن همه قبولیم.ایشالا:)

رضا
ساعت20:24---17 ارديبهشت 1392
بسیار ممنون

علی
ساعت15:53---17 ارديبهشت 1392
سلام خسته نباشید سوالات فوق العاده عالی بودن منم سومم به احتمال 80 درصد درمیام ولی دعا کنید بچه ها منم همتون رو دعا میکنم اصلا استرس نداشته باشید قبوووووول میشید به لطف خدا . اصلا هم نگران نباشید من دانش اموز مدرسه علامه حلی ارومیه هستم با تشکر

زينب
ساعت15:47---17 ارديبهشت 1392
سلام سوال هاي شما بيشتر شبيه نمونه دولتي بود و اسان ميشد حل كرد وخيلي راحت بود منم سوم راهنمايي هستم و از نطر من كتاب 2000 تست مبتكران كتاب خوبي است يعني داراي سوال هاي شبيه تيزهوشان است تيزهوشان نياز به خوندن نداره كساني تيزهوش هستند كه در ابتداي خلقت تيزهوش باشند

کلوچه
ساعت22:43---16 ارديبهشت 1392
سلام ممنونم خدا خیرتون بده برامون دعاکنید بچه ها موفق باشید

جاسم اکسپرس
ساعت22:38---16 ارديبهشت 1392
very good

الهه
ساعت17:48---16 ارديبهشت 1392
من خیلییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی ییییییییییییییی برای تیزهوشان تلاش میکنم اما خیلی استرس دارم برام دعا کنیید راستی ممنون از مطالب خوبتون اما کاشکی به جای زندگی نامه دانشمندان خارجی از دانش مندان ایرانه نام می بردین و سرگذشتشون رو می تو وبلاگ قرار میدادین درکل ممنون

الهه
ساعت17:47---16 ارديبهشت 1392
من خیلییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی یییییییییییییییییییییییییییییی ییییییییییییییی برای تیزهوشان تلاش میکنم اما خیلی استرس دارم برام دعا کنیید راستی ممنون از مطالب خوبتون اما کاشکی به جای زندگی نامه دانشمندان خارجی از دانش مندان ایرانه نام می بردین و سرگذشتشون رو می تو وبلاگ قرار میدادین درکل ممنونپاسخ: مثلا کدوم دانشمند ؟؟؟؟؟؟؟ اسمشو بگو تا بذارم

غزل
ساعت17:32---15 ارديبهشت 1392
وای واقعا عالی بود منم مطمئن مطمئنم که قبول میشم

سمیه
ساعت15:38---15 ارديبهشت 1392
سلام بچه واقعا عالی بود

سمیه
ساعت15:36---15 ارديبهشت 1392
عالی بود

مارال حسین زاده
ساعت9:26---12 ارديبهشت 1392
سلام.منم مطمعنم که تیزهوشان قبول میشم با اینکه فقط ظرفیتش هجده نفره ولی قبول میشم البته با یاری خدا.مرسی از سوالاتون

ایسان
ساعت20:52---8 ارديبهشت 1392
خوبه

تانیا
ساعت12:53---8 ارديبهشت 1392
ممنون خیلی خوب بود منم سال سومم و احتمال 70 درصد قبولم خیلی ممنون

jalal
ساعت17:35---18 بهمن 1391
خیلی ممنون -)-)-)-)-)-)

زهرا
ساعت16:24---18 بهمن 1391
سلام!من هم دارم برای تیزهوشان تلاش میکنم!سوال هاش خوب بود!ولی لفطا بیشترش کنین!


spideh
ساعت18:23---9 بهمن 1391
thank very much for your help -)};-};-

نیما
ساعت16:18---4 بهمن 1391
آقا خانم محترم مرسی};-

مهسا
ساعت18:15---29 دی 1391
سلام دستتون درد نکنه خیلی خوبه};-http://loxblog.ir/images/smilies/smile%2 0(12).gifhttp://loxblog.ir/images/smilies/smile%20(27).gif

نگاره
ساعت22:01---24 دی 1391
دمت گررررم...گرچه نمیشناسمت اما من سال سومیم...همه تلاشم برا تییییز هوشانه....ایشاالله همه با هم قبول شیم...درکل میسیییییییییی

ممود
ساعت11:31---21 دی 1391
مرسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سسسسسسسسسسسسسسسسسسی

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: